Privacyverklaring

 1. Inleiding

Custom Connect Groep B.V. (“Custom Connect”) beschikt over vier vestigingen, allen gespecialiseerd in de uitvoering van professioneel klantcontact: zowel front-office (call, mail, chat) als backoffice activiteiten.

 1. Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door Custom Connect als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze situaties beheert Custom Connect een eigen database met Persoonsgegevens voor eigen doelen. Dit is het geval bij het verzamelen en verwerken van gegevens voor contact over onze diensten of vacatures. Deze gegevens worden verkregen wanneer het contactformulier wordt ingevuld op de website www.customconnect.nl of www.werkenbijcustomconnect.nl.

Dit Privacy Statement ziet niet toe op de dienstverlening waar Custom Connect exclusief optreedt als Verwerker in de zin van artikel 4 AVG. Dit is het geval bij het uitvoeren van klantcontact. In dit geval verwerkt Custom Connect persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een opdracht.

Custom Connect neemt passende maatregelen ten aanzien van beveiliging en geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens. De overwegingen met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens worden door Opdrachtgever en Custom Connect vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst.

 1. Verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens

Als u via deze website uw e-mailadres en/of andere gegevens achterlaat, zullen wij uw gegevens bewaren in onze database zolang als nodig is voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft afgestaan, bijvoorbeeld voor het uitwisselen van informatie over onze diensten of vacatures.

Custom Connect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het reageren op een vacature

Custom Connect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Custom Connect zal uw persoonsgegevens en/of informatie nooit verkopen, verhuren of anderszins beschikbaar stellen aan derden zonder uw voorafgaande, schriftelijke toestemming, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Custom Connect behoudt zich het recht voor om niet-functionerende, ongeldige en frauduleuze e-mailadressen zonder overleg uit onze database te verwijderen.

 1. Inzage, correctie en verzet

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Custom Connect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar securityofficer@customconnect.nl

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Custom Connect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Cookies

Custom Connect maakt gebruik van cookies en Google Analytics. Dit wordt gebruikt om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s bekeken worden.

Voor het gebruik van cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd gebruikt voor Google Analytics. Alleen in het geval wanneer u solliciteert via de website of het contactformulier invult, wordt uw IP-adres, en andere aangeleverde gegevens, opgeslagen.

Voor het gebruik van Google Analytics-cookies heeft Custom Connect een aantal maatregelen getroffen. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, er worden geen gegevens gedeeld met Google en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Custom Connect neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Custom Connect) tussen zit.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Custom Connect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via securityofficer@customconnect.nl.

 1. Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan de Security & Compliance Officer van Custom Connect, per e-mail naar securityofficer@customconnect.nl

 1. Wijziging van Privacy Statement

Custom Connect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.